Beleidsplan 2023 – 2027

Samenvatting Beleidsplan 2023 – 2027
Toon Hermans Huis Drenthe
Centrum voor leven met en na kanker

Inleiding

Het basis Beleidsplan 2023 – 2027 geeft aan waar het Toon Hermans Huis Drenthe (THHD), gevestigd in Hoogeveen voor staat en waar het de komende jaren aan wil werken. In dat beleidsplan beschrijven we uitgebreid wie we zijn, onze missie, visie, onze werkwijze, de doelen en uitgangspunten. We geven richting aan het voortbestaan van het THHD door concrete actiepunten te benoemen. Dat basis Beleidsplan is voor ons een werk- en naslagdocument om de komende jaren te gebruiken voor het uitvoeren van het beleid.
De Samenvatting Beleidsplan 2023- 2027 dat voor u ligt, is bedoeld anderen te informeren over het THHD, over onze visie en inhoud te geven aan onze bestuursverantwoordelijkheid.

Onze missie

Het THHD in Hoogeveen e.o. is het centrum voor leven met en na kanker voor hulp aan mensen die geconfronteerd worden met de gevolgen van kanker. Wij bieden informele psychosociale zorg (ondersteuning). Het THHD is expliciet geen medisch centrum en wij werken volledig met de inzet van vrijwilligers. De gastdames en -heren zijn geschoolde vrijwilligers die de informele psychosociale zorg ook daadwerkelijk kunnen verlenen. Zij bieden de gasten een luisterend oor, troost en aandacht. Gasten zoeken verbinding met lotgenoten en kunnen ontspannen door deel te nemen aan activiteiten in een omgeving waar ziek zijn niet altijd de boventoon voert. We zetten ons met hart en ziel in om iedereen die getroffen is (geweest) door kanker een warm huis te bieden waar je helemaal jezelf kunt zijn en waar je mag omgaan met de ziekte zoals dat het beste bij je past.


De kernboodschap van het THHD luidt als volgt:

“Het Toon Hermans Huis Drenthe, het centrum voor leven met en na kanker is een ontmoetingsplek waar iedereen die geconfronteerd wordt met kanker kan binnenlopen. Ook partner, familie en vrienden zijn welkom. Samen met lotgenoten en goed opgeleide vrijwilligers (her)vinden mensen hun kracht om verder te gaan met hun leven.“

Onze visie

Sinds de opening in 2011 vervult het THHD een ondersteunende rol in de vorm van
informele psychosociale zorg aan mensen die op een of andere wijze te maken hebben met kanker. Deze rol zetten we voort, waarbij we meer willen werken vanuit het principe: positieve gezondheid. Onze ambitie is kwalitatief goede en laagdrempelige zorg te (blijven) bieden, dichtbij huis voor kankerpatiënten, naasten en nabestaanden in de gemeenten Hoogeveen, De Wolden en Midden Drenthe. Dat is een continu proces omdat de vraag van gasten altijd ons uitgangspunt is.

Onze werkwijze

Om de positie in de oncologische zorgketen ook te kunnen waarmaken en voor onze gasten en de specialisten in de genoemde zorgketen een betrouwbare partner te kunnen zijn, zijn we aangesloten bij de IPSO community. We voldoen aan de door het IPSO gestelde kwaliteitseisen. We zijn een stichting met ANBI status, we werken met jaarplannen en maken elk jaar een jaarrekening op. Het bestuur bestaat evenals de interne en externe coördinator uit vrijwilligers. Er zijn een bestuursreglement, klachtenprocedure functieprofielen voor de coördinatoren en regelmatig vinden er werkoverleggen en intervisies plaats. De gastdames en -heren in het THHD nemen verplicht deel aan de basistraining en vervolgtrainingen van IPSO. De activiteiten op gebied van creativiteit, ontspanning en vitaliteit worden begeleid door ervaringsdeskundigen en door docenten die vakbekwaam zijn. De interne coördinator onderhoudt de contacten met de gastdames en -heren en met de begeleiders van de activiteiten. Zij is medeverantwoordelijk voor de interne zaken.

De gastdames en -heren ontvangen de gasten en houden bij een eerste bezoek een oriënterend kennismakingsgesprek. Zij hebben tijd, aandacht en bovenal een luisterend oor. Vervolgens wijzen zij op de mogelijkheden van ondersteuning in de vorm van gesprekken en/of activiteiten die het THHD kan bieden. Zo ontstaan er vaak diepgaande 1 op 1 gesprekken of gesprekken met lotgenoten waarin je dezelfde taal spreekt en begrijpt hoe het is om te leven met kanker. Op de website thhd.nl staat de agenda met de geplande activiteiten. De beide coördinatoren zijn verantwoordelijk voor het activiteitenprogramma en lezingen. De extern coördinator is tevens bestuurslid, hiermee wordt de directe afstemming tussen beleid en uitvoering geborgd. Het bestuur is verantwoordelijk voor het te voeren beleid, de fondsenwerving, de financiële zaken en de samenwerking met IPSO en andere centra voor leven met en na kanker.

Samenwerking
We werken samen met andere IPSO inloophuizen in Noord Nederland om van elkaar te leren maar vooral om gezamenlijk een gesprekspartner te zijn voor specialisten in de oncologie o.a. in het UMCG. De extern coördinator onderhoudt contacten met de 1e lijns zorgverleners (huisartsen-, fysiotherapiepraktijken, oncologische verpleegkundigen en psychologen) en specialisten in het Bethesda ziekenhuis. Ons doel is een stabiele (informele) positie in te gaan nemen in de oncologische zorgketen.

Activiteitenaanbod

Lotgenotencontact in een ongedwongen omgeving buiten de medische wereld kan helpen bij het (leren) omgaan met de impact en de gevolgen van kanker. Ons aanbod bestaat naast creatieve en ontspannende activiteiten uit activiteiten die gericht zijn op het bevorderen van vitaliteit. De meeste activiteiten hebben een onderliggend doel: contact met lotgenoten, verbinding, wederzijds begrip en ervaringen delen. Een aantal keren per jaren verzorgen we een lezing over een thema dat gerelateerd is aan de ziekte.

PR & Communicatie

De komende jaren richten we ons op het vergroten van de zichtbaarheid bij een breder publiek in onze regio, niet alleen door media aandacht, ook door het organiseren van lezingen, evenementen en sponsoracties. We werken er hard aan medici in de oncologie en andere zorgverleners de toegevoegde waarde van het THHD in te laten zien, zodat zij hun patiënten kunnen wijzen op het bestaan van een dichtbij en kosteloos centrum voor leven met en na kanker. We gaan nader onderzoek doen naar onze doelgroep, welke type mensen kunnen we het beste helpen en hoe kunnen we hen benaderen.

Huisvesting

In Het Klooster aan de Brinkstraat in Hoogeveen heeft het THHD de beschikking over de gehele zolderverdieping. Er heerst een warme, gezellige sfeer waar de gasten warm ontvangst ervaren. Er is een aparte ruimte voor activiteiten.

Financiering

Om het THHD te kunnen laten functioneren, is geld nodig. Geld om de huur van onze locatie te kunnen betalen en geld om de activiteiten te kunnen (laten) uitvoeren. Het THHD heeft een exploitatie van € 25.000 op jaarbasis. Deze kosten worden voor een groot deel (we ontvangen een beperkte jaarlijkse subsidie van de gemeente Hoogeveen) gedekt uit donaties en (sponsor)acties. Waar mogelijk maken we gebruik van structurele ondersteuning via het IPSO van het KWF. De jaarlijkse succesvolle VAM Ventoux Loop in Wijster en de Mont Ventoux beklimming in Frankrijk leveren het THHD vooralsnog een welkome financiële bijdrage op. Met de doorontwikkeling van het THHD zullen de exploitatiekosten hoger worden. Het voortbestaan van het THHD blijft dan ook financieel afhankelijk van fondsen, donaties, giften en acties.


Mede dankzij de inzet van alle vrijwilligers kan het THHD bestaan en van betekenis zijn voor mensen die geconfronteerd worden of werden met de gevolgen van kanker.